Skip to main content

PERSONDATAPOLITIK

Denne persondatapolitik (herefter benævnt ”Persondatapolitik”) har til formål at beskrive, hvordan SJAK ApS (herefter benævnt ”SJAK”) behandler og beskytter dine persondata.

Generelt

Alle persondata der behandles af SJAK er beskyttet af Databeskyttelsesforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og fri udveksling af sådanne oplysninger) og den tilhørende danske Databeskyttelseslov (Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer og om fri udveksling af sådanne oplysninger).

SJAK er dataansvarlig for de persondata, som indsamles i forbindelse med, at SJAK sender dig tilbud på og udfører bygge- og renoveringsopgaver for dig.

Når du besøger vores hjemmeside, www.sjak.nu, indsamler vi ikke personoplysninger om dig.

Denne Persondatapolitik finder anvendelse fra den 25. maj 2018.

Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål til, hvilke oplysninger SJAK har indsamlet, registreret og løbende behandler om dig, eller du ønsker af udøve dine rettigheder, kan du kontakte SJAK ved brug af nedenstående oplysninger.

SJAK ApS

Spørringvej 15

8530 Hjortshøj

CVR-nr.:

Tlf. 40429534

Kontakt SJAK via e-mail: post@sjak.nu

Kategorier af persondata der indsamles og behandles om dig

SJAK opbevarer persondata omkring dig, nemlig:

 • For og efternavn
 • Adresse
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer
 • Transaktionsdata
 • Eventuelle øvrige informationer relateret til bygge- og renoveringsopgaver, som SJAK udfører for dig eller planlægger at skulle udføre for dig.

Behandlingsformål

SJAK indsamler og behandler dine persondata til følgende overordnede formål:

 • For at kunne sende dig tilbud på bygge- og renoveringsopgaver.
 • For at kunne udføre bygge- og renoveringsopgaver for dig.

Retsgrundlag for behandling

Retsgrundlaget for SJAKs behandling af dine personoplysninger til ovennævnte formål vil i de fleste situationer være, at behandling er nødvendig:

 • Af hensyn til opfyldelsen af en kontrakt/aftale med dig eller for at gennemføre foranstaltninger på anmodning fra dig forud for indgåelse af en kontrakt/aftale, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b).
 • For at overholde en juridisk forpligtelse, som SJAK er underlagt, fx i forbindelse med bogholderi og skat, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra c).
 • For at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 9, stk. 2, litra f).

Sikkerhedsforanstaltninger

SJAK har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med levering af ydelser og udøvelse af rollen som dataansvarlig.

Brug af databehandlere

Oplysninger til brug for opgørelse af timeforbrug på den enkelte byggeplads overlades til den af SJAK anvendte samarbejdspartner. Ligeledes overlades dine personoplysninger til SJAKs leverandør, som leverer e-mail system til SJAK, ligesom denne leverandør gør brug af underdatabehandlere. Disse samarbejdspartnere behandler oplysninger på vegne af SJAK og i overensstemmelse med SJAKs instruks.

Overførsel til tredjelande

En af SJAKs samarbejdspartnere, Google Mail, er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem samarbejdspartnerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 45.

SJAKs leverandør til system til brug for opgørelse af timeforbrug gør brug af underdatabehandlere, som er etableret i tredjelande. De fornødne garantier for overførsel til tredjelande er sikret enten gennem underdatabehandlernes certificering under EU-U.S. Privacy Shield, ved anvendelse af de af EU Kommissionen vedtagne standardkontraktbestemmelser eller ved sikring af andet lovligt overførselsgrundlag.

Dine rettigheder

Som følge af at SJAK behandler dine persondata har du en række rettigheder i henhold til den gældende databeskyttelseslovgivning. Nedenfor er en beskrivelse af dine rettigheder.

Du kan sende en anmodning om udnyttelse af en af dine rettigheder ved brug af kontaktoplysningerne, som fremgår af pkt. 2 ovenfor. I forbindelse med fremsendelse af din anmodning skal du oplyse dit fulde navn samt din e-mailadresse.

Når SJAK har modtaget din anmodning, undersøger SJAK, om SJAK kan identificere dig som kunde, og om det er dig, der har rettet henvendelse, samt om betingelserne for rettigheden er opfyldt. I bekræftende fald sørger SJAK for, at rettigheden bliver opfyldt.

Som udgangspunkt kan du til enhver tid gratis benytte dig af dine rettigheder. Såfremt du beder om ekstra kopier af oplysninger, kan SJAK dog opkræve et gebyr herfor. Ved anmodninger, som er åbenbart grundløse eller overdrevne, kan vi også enten opkræve et gebyr for at give oplysninger eller afvise at efterkomme anmodningen. Udøvelsen af dine rettigheder må heller ikke krænke andres rettigheder og frihedsrettigheder, og SJAK kan derfor nægte at opfylde dine rettigheder helt eller delvist, hvis der vil være tale herom.

Indsigt og berigtigelse

Du har du altid ret til indsigt i, hvilke persondata der er registreret om dig. Du kan ved at rette skriftlig henvendelse til SJAK få oplyst, hvilke persondata SJAK som dataansvarlig behandler om dig, hvilket formål behandlingen har, og hvem der modtager dataene samt en række andre oplysninger.

Såfremt du opdager, at de persondata, du har oplyst SJAK, er fejlbehæftede eller vildledende, skal du rette henvendelse til SJAK om dette, hvorefter SJAK foretager rettelse af disse data.

Ret til sletning

Du har ret til at få dine persondata slettet uden unødig forsinkelse, hvis SJAK ikke længere har et formål med behandling af dine persondata. Hvis SJAK kan påvise vægtige legitime grunde til fortsat behandling, der går forud for dine interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er SJAK ikke forpligtet til at slette dine persondata.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format at få de oplysninger, som du selv har afgivet overfor SJAK overført, hvor behandlingen er baseret på en aftale i medfør af Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b.

Ret til at klage

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine persondata, udnyttelsen af dine rettigheder eller ønsker at klage over SJAKs behandling af dine persondata, er du velkommen til at kontakte SJAK ved brug af kontaktoplysningerne i pkt. 2. Du kan også indgive en klage til det danske Datatilsyn, Borgergade 28, 5., 1300 København K, e-mail: dt@datatilsynet.dk, over SJAKs behandling af dine persondata.

Sletning

Personoplysninger slettes, når der ikke længere er et legitimt formål med fortsat opbevaring.

Som udgangspunkt vil der 10 år efter sagens afslutning ikke længere være et legitimt formål med opbevaring af persondata, hvorfor persondata slettes.